Trợ giúp & Liên hệ

Đặt chỗ & Yêu cầu chung từ khách hàng

Số điện thoại: +8428 6291 2277 

Email: resasia@airnz.co.nz

Cuộc gọi quốc tế