Trợ giúp & Liên hệ

Đặt chỗ & Yêu cầu chung từ khách hàng

Số điện thoại: 800 8525 021 (toll-free)

Email: resasia@airnz.co.nz

Cuộc gọi quốc tế