Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động

Mục này quy định các điều kiện và điều khoản về việc truy cập và sử dụng các trang mạng điện tử, trang mạng điện tử di động, và các ứng dụng dành cho thiết bị di động do Air New Zealand sở hữu và quản lý, gọi chung là "trang mạng điện tử và ứng dụng di động” của chúng tôi.
Cập nhật ngày 19 tháng 3 năm 2018

Khi sử dụng bất kỳ trang mạng điện tử nào của Air New Zealand hoặc khi tải xuống và sử dụng ứng dụng di động của Air New Zealand, quý vị xác nhận rằng quý vị đồng ý với Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động và với Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin của Air New Zealand. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang mạng điện tử của chúng tôi và không tải, không sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi.

Quý vị có trách nhiệm tự bảo mật thông tin cá nhân được lưu trữ trên máy tính, trên thiết bị di động hoặc trên các thiết bị khác của quý vị.

Việc truy cập và sử dụng hợp lệ các trang mạng điện tử và ứng dụng di dộng của chúng tôi

Sở hữu trí tuệ

Trang mạng điện tử, tính năng, sản phẩm và dịch vụ của đối tác thứ ba

Điều khoản về giới hạn trách nhiệm

Bảo mật thông tin

Miễn trừ trách nhiệm

Áp dụng luật New Zealand

Cập nhật, thay đổi Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động

Bản dịch, chuyển ngữ